Marketing usług turystycznych

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z terminologią marketingową w turystyce oraz pozyskują wiedzę z zakresu i wykorzystania instrumentów marketingu mix na rynku usług turystycznych
https://rseweryn.com/wp-content/uploads/2019/05/quote_sign_gray.png

Marketing usług turystycznych
Tourism Economics

Tourist Services Marketing
 • Student definiuje kategorie marketingowe w turystyce
 • Student zna reguły, narzędzia i koncepcje marketingowe na rynku usług turystycznych
 • Student potrafi prawidłowo analizować i interpretować problemy funkcjonowania rynku turystycznego oraz wykorzystywać instrumenty marketingowe celem ich eliminacji
 • Student wykazuje kreatywność w myśleniu i działaniu. Jest przygotowany do pełnienia różnych ról w zespołach dowolnego podmiotu gospodarki turystycznej
WYKŁADY
 1. Marketing jako koncepcja kształtowania stosunków rynkowych w turystyce
 2. Segmentacja rynku usług turystycznych (istota, procedury i zastosowanie przy formułowaniu strategii marketingowej)
 3. Produkt jako element marketingu usług turystycznych (pojęcie, struktura, wymiary, cykl życia)
 4. Ceny w marketingu usług turystycznych (pojęcie, funkcje, strategie, wpływ cyklu życia produktu turystycznego na ich poziom)
 5. Dystrybucja usług turystycznych (pojęcie, proces kształtowania, typologia kanałów i procedura ich wyboru, integracja pionowa i pozioma)
 6. System promocji jako element marketingu usług turystycznych (reklama, propaganda turystyczna, sprzedaż osobista i promocja uzupełniająca)
ĆWICZENIA
 1. Kryteria segmentacji rynku usług turystycznych
 2. Polityka produktu przedsiębiorstwa turystycznego i obszaru recepcji
 3. Podstawy kształtowania i funkcje cen na rynku usług turystycznych
 4. Określenia najczęściej stosowane w reklamie i public relations w turystyce
EGZAMIN
 1. Ocena końcowa z przedmiotu to średnia arytmetyczna z oceny z zaliczenia ćwiczeń i oceny z egzaminu (pod warunkiem, że obie są pozytywne), ze wskazaniem na egzamin, tj. ocena z ćwiczeń może stanowić maksymalnie 50% oceny końcowej.
ZAJĘCIA
Marketing usług turystycznych