Ekonomika turystyki

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z terminologią ekonomiczną w dziedzinie turystyki oraz pozyskują wiedzę z zakresu powiązań turystyki z innymi sektorami gospodarki.
https://rseweryn.com/wp-content/uploads/2019/05/quote_sign_gray.png

Ekonomika turystyki
Tourism Economics

Realizowane efekty kształcenia
 • Student definiuje pojęcia ekonomiczne specyficzne dla turystyki. Wskazuje związki turystyki z innymi sektorami gospodarki
 • Student zna uwarunkowania, ekonomiczne reguły funkcjonowania i konsekwencje rozwoju gospodarki turystycznej oraz zasady prowadzenia polityki turystycznej w skali globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej
 • Student potrafi prawidłowo analizować i interpretować problemy funkcjonowania rynku turystycznego oraz formułować wnioski dla działalności podmiotów strony podażowej i regulacyjnej gospodarki turystycznej
 • Student jest przygotowany do pracy w zespołach różnych podmiotów gospodarki turystycznej. Wie gdzie i czego szukać, aby zrealizować postawione mu zadanie
WYKŁADY
 1. Turystyka jako przedmiot zainteresowań nauk ekonomicznych w ujęciu historycznym. Zakres, przedmiot i metody badań ekonomiki turystyki
 2. Rynek turystyczny – pojęcie, elementy i relacje pomiędzy nimi, formy, funkcje i cechy specyficzne. Rynek jako podsystem gospodarki narodowej
 3. Popyt turystyczny – pojęcie, proces powstawania, ekonomiczne i pozaekonomiczne uwarunkowania, rodzaje, cechy szczególne i mierniki
 4. Podaż turystyczna – pojęcie, elementy, determinanty, klasyfikacje, cechy specyficzne i mierniki
 5. Specyfika ceny na rynku usług turystycznych – renta turystyczna, kurs wymiany dewiz. Mechanizm równowagi na rynku turystycznym
 6. Gospodarka turystyczna a przemysł turystyczny. Rodzaje gospodarki turystycznej. Turystyka w klasyfikacji gospodarki narodowej
 7. Ekonomiczne efekty rozwoju turystyki w skali krajowej – udział turystyki w PKB, teoria mnożnika turystycznego, kwestie zatrudnienia w turystyce
 8. Ekonomiczne skutki turystyki zagranicznej – zagraniczna turystyka przyjazdowa a PKB, teoria mnożnika eksportowego, zalety niewidzialnego eksportu, bilans turystyczny, turystyka w bilansie płatniczym
 9. Polityka turystyczna – pojęcie, cele, funkcje, rodzaje, narzędzia, korzyści z jej prowadzenia na szczeblu międzynarodowym, krajowym i regionalnym, rola społeczności lokalnych w zrównoważonym rozwoju obszaru recepcji turystycznej
ĆWICZENIA
 1. Podstawowe pojęcia i determinanty rozwoju rynku turystycznego
 2. Ekonomiczne wyznaczniki popytu turystycznego – elastyczność cenowa, dochodowa i mieszana
 3. Metodyka prowadzenia badań w turystyce – sezonowość w turystyce, rachunek satelitarny w turystyce
 4. Konsumpcja zrównoważona – definicja, cele, determinanty, modele i zasady, instytucje propagujące ideę rozwoju zrównoważonego w turystyce, efekty ich aktywności oraz adresaci tych działań, przykłady znakowania ekologicznego w turystyce
 5. Weryfikacja zdobytej wiedzy i umiejętności w postaci kolokwium zaliczeniowego
EGZAMIN

Ocena końcowa z przedmiotu to średnia arytmetyczna z oceny z zaliczenia ćwiczeń i oceny z egzaminu (pod warunkiem, że obie są pozytywne), ze wskazaniem na egzamin, tj. ocena z ćwiczeń stanowi maksymalnie 50% oceny końcowej.

ZAJĘCIA
Ekonomika turystyki
ŚRODA
11:30-13:00