Prof. UEK dr hab.
Renata Seweryn

https://rseweryn.com/wp-content/uploads/2020/03/Renata_Seweryn.jpg

O mnie

Prof. UEK Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Adiunkt. Członek zespołu ekspertów w 11 projektach poświęconych badaniom ruchu turystycznego w Krakowie i Małopolsce (2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009) realizowanych pod nadzorem Małopolskiej Organizacji Turystycznej, finansowanych ze środków Kontraktu Wojewódzkiego, budżetu Miasta Krakowa i MOT. Członek zespołu ekspertów w 2 projektach poświęconych badaniom ruchu turystycznego w Łodzi i województwie łódzkim (2008), realizowanych pod nadzorem Małopolskiej Organizacji Turystycznej oraz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, finansowanych ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i Urzędu Miasta Łodzi. Członek zespołu ekspertów w projekcie poświęconym badaniom Turystyki MICE w Krakowie, realizowanym pod nadzorem Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, finansowanym ze środków budżetu Miasta Krakowa.

Badania naukowe

Uwarunkowania rozwoju zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski. Produkt turystyczny i wyznaczniki jego atrakcyjności. Atrakcyjność turystyczna obszaru jako kategoria ekonomiczna. Ekonomiczne i społeczno-psychologiczne determinanty zachowań turystycznych Polaków. Aktywność turystyczna polskich gospodarstw domowych. Postawy i zachowania konsumentów różnych segmentów rynku turystyki przyjazdowej i wyjazdowej. Turystyka biznesowa. Turystyka religijna. Wartość klienta-turysty dla obszaru recepcji. Satysfakcja i lojalność turystów wobec obszaru recepcji. Wartość obszaru recepcji dla odwiedzających.

Dydaktyka

Wykłady i ćwiczenia z zakresu:

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
Ekonomika turystyki i rekreacji
Biznes plan w turystyce.

Seminaria dyplomowe z zakresu:

Hotelarstwo i gastronomia
Turystyka międzynarodowa
Zarządzanie turystyką i hotelarstwem.

Dorobek Naukowy

Monografie:
 1. Kreowanie wartości dla klienta przez obszar recepcji turystycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria specjalna: Monografie nr 220, Kraków 2012, s. 282 (ISBN: 978-83-7252-602-1; ISSN: 1899-0428)
Rozdziały w monografiach:
 1. Przyczyny wyboru miejsc docelowych a marketing w turystyce (na przykładzie wyników badań ankietowych) [w:] Kierunki rozwoju marketingu usług – teoria i praktyka, red. A. Czubała, J.W. Wiktor, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2002, część III, r. 4, s. 251–264 (ISBN: 83-915693-0-6).
 2. Agroturystyka szansą rozwoju polskiej wsi w aspekcie integracji z Unią Europejską [w:] Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki, Szkoła Główna Handlowa, Katedra Turystyki, Warszawa 2003, r. 24, s. 343–357 (ISBN: 83-7378-060-2).
 3. Preferencje Polaków w zakresie wyboru obiektów turystycznej bazy noclegowej przy wyjazdach krajowych i zagranicznych [w:] Polskie hotelarstwo i gastronomia w Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2004, r. 19, s. 169–181 (ISBN: 83-89081-05-9, ISBN: 89786-31-1).
 4. Rozwój społeczno-gospodarczy poprzez zatrudnienie w turystyce a zadania samorządu terytorialnego [w:] Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej, red. R. Gałecki, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, Łowicz 2004, r. 13, s. 131–145 (ISBN: 83-87222-30-5).
 5. Turystyka w oczach współczesnych Polaków (na podstawie wyników badań ankietowych [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku – szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej, red. S. Bosiacki, J. Grella, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 2004, r. II, część 5, s. 89–104 (ISBN: 83-88923-37-4).
 6. Unijne zasady polityki regionalnej a wykorzystanie koncepcji marketingu terytorialnego do rozwoju turystyki w regionie (gminie) [w:] Ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju turystyki, red. J. Krupa, T. Soliński, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2004, r. 7, s. 85–102 (ISBN: 83-87658-60-X).
 7. Społeczno-ekonomiczne aspekty podróży turystycznych Polaków w świetle własnych badań ankietowych [w:] Turystyka międzynarodowa w procesie integracji Europy, red. A. Nowakowska, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2004, r. 4, s. 41–52 (ISBN: 83-915693-2-2).
 8. Uczestnicy turystyki religijno-pielgrzymkowej w Krakowie (w oparciu o wyniki badań ruchu turystycznego) [w:] Turystyka religijno-pielgrzymkowa, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2005, r. 32, s. 299–311 (ISBN: 83-89081-10-5, ISBN: 83-89786-45-1).
 9. Turystyka kulturowa w przyjazdach do Krakowa (w oparciu o wyniki badań ruchu turystycznego) [w:] Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne, red. A. Nowakowska, M. Przydział, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2006, r. VII, część 2, s. 549–566 (ISBN: 83-87658-84-7).
 10. Determinanty przyjazdowego ruchu turystycznego do Krakowa na podstawie badań w latach 2003–2005 [w:] Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne, red. A. Nowakowska i M. Przydział, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2006, r. VII, część 1, s. 533–548; (ISBN: 83-87658-84-7); współautorzy: K. Borkowski, T. Grabiński, A. Gut-Mostowy, L. Mazanek, A. Wilkońska; wkład własny: s. 544–547.
 11. Stosunek cen do jakości oferty krakowskiej bazy noclegowej w opinii odwiedzających [w:] Gospodarka turystyczna a grupy interesu, red. S. Wodejko, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006, część II, r. 8, s. 219–229 (ISBN: 978-83-7378-256-3).
 12. Turystyka rozrywkowa w Krakowie i warunki jej rozwoju [w:] Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek – przestrzeń – przedsiębiorstwo, red. G. Gołembski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006, część I, r. 8, s. 95–109 (ISBN: 978-83-7417-209-7).
 13. Wartość usług dla turysty i możliwości jej budowania w obszarze recepcji turystycznej [w:] Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej, red. K.A. Kłosiński, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2007, r. 10, s. 165–173 (ISBN: 83-60028-21-4).
 14. Satysfakcja turysty a jego lojalność wobec obszaru recepcji turystycznej (na podstawie wyników badań ruchu turystycznego w Krakowie) [w:] Współczesny marketing. Trendy. Działania, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008, część VI, r. 7, s. 524–530 (ISBN: 978-83-208-1802-4).
 15. Media w strukturze źródeł informacji o miejscu docelowym podróży (na przykładzie badań ruchu turystycznego w Krakowie) [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku – problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, red. S. Bosiacki, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 2008, seria: Monografie nr 386, r. II, część 8, s. 135–143 (ISBN: 978-83-61414-04-9, ISSN: 0239-7161); współautor A. Niemczyk; wkład własny: s. 139–142.
 16. Internet jako źródło informacji dla turystów [w:] Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej, red. R. Grzywacz, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2008, część I, r. 5, s. 55–73 (ISBN: 978-83-60583-25-8).
 17. Customer Value as a Prerequisite for the Competitive Advantage of the Area of Tourist Reception in Globalisation [w:] Problems of Marketing Management in Globalisation, ed. by J. Dado, J. Petrovicowá, Faculty of Economics Matej Bel University, Banská Bystrica 2008, r. 40, s. 228–233 (ISBN: 978-80-89382-00-2).
 18. Turystyka aktywna w przyjazdach do Małopolski [w:] Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, red. W.W. Gaworecki, Z. Mroczyński, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2008, r. 20, s. 181–190 (ISBN: 978-83-89081-17-9, ISBN: 978-83-7531-072-6).
 19. Uczestnictwo w kulturze jako motyw zachowań turystycznych – studium teoretyczno-empiryczne [w:] W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową, red. M. Kazimierczak, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 2008, seria: Monografie nr 388, r. II, część 7, s. 159–169 (ISBN: 978-83-61414-09-4, ISSN: 0239-7161); współautor A. Niemczyk; wkład własny: s. 163–168.
 20. Mnożnik turystyczny w Polsce jako regionie Zjednoczonej Europy (próba pomiaru) [w:] Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, część III, r. 1, s. 257–268 (ISBN: 978-83-7417-363-6); współautor A. Niemczyk; wkład własny: s. 262–268.
 21. Jakość usług tworzących produkt turystyczny obszaru w opinii klientów (na przykładzie Krakowa) [w:] Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, red. I. Rudawska, M. Soboń, Difin, Warszawa 2009, r. III, część 5, s. 353–361 (ISBN: 978-83-7641-031-9); współautor A. Niemczyk; wkład własny: s. 356–360.
 22. Dziedzictwo kulturowe magnesem przyciągającym turystów do wielkich miast (na przykładzie Krakowa) [w:] Marketing w rozwoju turystyki, red. J. Chotkowski, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Koszalin 2009, Monografia nr 161, r. II, część 2, s. 91–104 (ISSN: 0239-7129); współautor A. Niemczyk; wkład własny: s. 95–101.
 23. Znaczenie kultury w rozwoju obszaru recepcji turystycznej [w:] Dziedzictwo i turystyka w Europie XXI wieku – dystanse i przenikanie kultur, red. T. Sudzieniecki, Akademia Europa Nostra, Gdynia-Lubieszynek 2009, część I, r. 3, s. 25–32 (ISBN: 978-83-927537-0-4); współautor A. Niemczyk; wkład własny: s. 25–28.
 24. Lojalność Niemców w przyjazdach turystycznych do Krakowa – mit czy rzeczywistość [w:] Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, red. L. Garbarski, J. Tkaczyk, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, r. XII, część 2, s. 612–624 (ISBN: 978-83-61408-36-9, ISBN: 978-83-89437-24-2); współautor A. Niemczyk; wkład własny: s. 618–623. [link]
 25. Marka produktów regionalnych narzędziem promocji turystycznej obszarów wiejskich [w:] Marka wiejskiego produktu turystycznego, red. P. Palich, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2009, część 2, r. III, s. 107–115 (ISBN: 978-83-7421-077-5). [link]
 26. Strategia marketingowa dla sektora turystyki szansą rozwoju społeczno-gospodarczego regionu w dobie globalizacji [w:] Społeczno-gospodarcze aspekty turystyki regionów przygranicznych, red. J. Rut, A. Nizioł, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania Fizycznego, Katedra Gospodarki Turystycznej, Rzeszów 2009, r. III, część 2, s. 155–163 (ISBN: 83-926640-4-8).
 27. Analiza turystyki biznesowej w Krakowie w latach 2004–2006 [w:] Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna (na przykładzie Krakowa), red. J. Berbeka, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, rozdziału V, s. 127–156 (ISBN: 978-83-929699-0-7).
 28. Współczesne tendencje w turystyce zdrowotnej (na przykładzie Małopolski) [w:] Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy, red. M. Boruszczak, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2009, część IV, r. 2, s. 325–336 (ISBN: 978-83-89081-23-0, ISBN: 978-83-7531-073-3); współautor K. Borodako; wkład własny: s. 330–335.
 29. Wykorzystanie IT w zarządzaniu obszarem recepcji turystycznej przez wartość dla klienta [w:] Marketing, red. D. Surówka-Marszałek, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o – Oficyna Wydawnicza AFM (Acta Academiae Modrevianae – Zeszyty Naukowe Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego), Kraków 2009, s. 37–54 (ISBN: 978-83-7571-078-6).
 30. Aktywność turystyczna Polaków w zakresie wyjazdów zagranicznych w latach 2006 i 2009 – analiza porównawcza [w:] Stan i rozwój regionalnej turystyki, rekreacji i rehabilitacji, red. W. Żukow, R. Muszkieta, M. Napierała, M. Barczak, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010, seria: Monografie nr 08/10, rozdział 9, s. 161–182 (ISBN: 978-83-929551-7-7); współautor A. Niemczyk; wkład własny: s. 170–181. [link]
 31. Demograficzno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa w turystyce religijnej (na przykładzie Krakowa) [w:] Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, seria: Rozprawy i Studia, T. 765, część V, r. 9, s. 356–365 (ISBN: 978-83-7241-771-8, ISSN: 0860-2751); współautor A. Niemczyk; wkład własny: s. 361–365.
 32. Turystyka konferencyjna w Krakowie – stan obecny i perspektywy rozwoju [w:] Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, red. J. Sala, PWE, Warszawa 2010, część II, r. 2, s. 421–441 (ISBN: 978-83-208-1912-0); współautorzy: J. Berbeka, K. Borodako, K. Klimek, A. Niemczyk; wkład własny: s. 431–435.
 33. Konkurencyjność Krakowa na rynku turystycznym w okresie kryzysu (na podstawie wyników badań ruchu turystycznego) [w:] Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, red. J. Sala, PWE, Warszawa 2010, część I, r. 16, s. 272–292 (ISBN: 978-83-208-1912-0).
 34. Preferencje kulturowe turystów włoskich w przyjazdach do Krakowa – sacrum czy profanum? [w:] Wielokulturowość w turystyce, red. E. Pruchnarewicz, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa 2010, r. IV, część 2, s. 185–201 (ISBN: 978-83-62196-06-7). [link]
 35. Economic Results of Tourism Development in the Małopolska Region [w:] Marketing Development in Theory and Practice (Scientific Monograph Collection), ed. J. Strišš et al., Faculty of Management Science and Informatics and Institute of Management by University of Zilina, Zilina 2010, część VI, r. 4, s. 249–254 (ISBN: 978-80-554-0292-5).
 36. Doświadczenia wynikające z realizacji badań ruchu turystycznego w Krakowie i Małopolsce w latach 2003–2009 [w:] Regionalne badania konsumentów usług turystycznych, red. E. Dziedzic, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2010, część II, r. 2, s. 68–85 (ISBN: 978-83-7336-313-7); współautor K. Borkowski; wkład własny: s. 68–71 i 73–75. [link]
 37. Metodologia zintegrowanych badań ruchu turystycznego w Polsce [w:] Regionalne badania konsumentów usług turystycznych, red. E. Dziedzic, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2010, część III, r. 2, s. 108–117 (ISBN: 978-83-7336-313-7); współautor K. Borkowski; wkład własny: s. 114–117. [link]
 38. Obiekty sakralne jako elementy dziedzictwa kulturowego i ich związek z ruchem turystycznym (na przykładzie Kalwarii Zebrzydowskiej) [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, t. VII: Aspekty społeczne: Ruch turystyczny, turystyka osób niepełnosprawnych, turystyka zdrowotna, przestrzeń turystyczna w świadomości społecznej, red. Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace nr 7, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2010, część I, r. 5, s. 67–77 (ISBN: 978-83-62662-48-7, ISSN: 2080-6795); współautor A. Niemczyk; wkład własny: s. 71–76. [link]
 39. Przyjazdy turystów amerykańskich do Krakowa w obliczu kryzysu gospodarczego [w:] Turystyka w Polsce w okresie kryzysu, red. A. Gotowt-Jeziorska, K. Łopaciński, Polskie Stowarzyszenie Turystyki, Warszawa 2011, r. 10, s. 143–158 (ISBN: 978-83-62644-10-0); współautor A. Niemczyk; wkład własny: s. 151–158.
 40. Monitoring zjawisk turystycznych jako branżowe narzędzie diagnostyczne na przykładzie badań ruchu turystycznego w Krakowie w latach 2003–2009 [w:] Turystyka w Polsce w okresie kryzysu, red. A. Gotowt-Jeziorska, K. Łopaciński, Polskie Stowarzyszenie Turystyki, Warszawa 2011, r. 8, s. 93–115 (ISBN: 978-83-62644-10-0); współautor K. Borkowski, L. Mazanek, A. Wilkońska, T. Grabiński; wkład własny: s. 94, 99–100.
 41. The Role of Buzz Marketing in the Management of Tourism Destination [w:] Theory of Management 3: The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base, ed. Š. Hittmár, Faculty of Management Science and Informatics and Institute of Management by University of Zilina, Zilina 2011, część II, r. 20, s. 175–179 (ISBN: 978-80-544-0419-6).
 42. Dwór polski w nowej odsłonie (na przykładzie Kombornia Hotel & SPA) [w:] Dziedzictwo kulturowe Polski i jego znaczenie w turystyce, red. J. Wyleżałek, D. Orłowski, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa 2011, r. II, część 2, s. 103–124 (ISBN: 978-83-933284-1-3).
 43. Dywersyfikacja wykorzystania Internetu przez polskich turystów [w:] Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka – technologie – procesy, red. C. Hales, B. Mikuła, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, część II, r. 12, s. 255–266 (ISBN: 978-83-7252-555-0).
 44. The Significance of Workshops for Meeting Industry in Krakow in Years 2008–2010 [w:] Knowledge Economy Society. Challenges of the Contemporary World, red. R. Oczkowska, B. Mikuła, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2011, część I, r. 2, s. 35–54 (ISBN: 978-83-62511-36-5); współautorzy: J. Berbeka, K. Borodako, K. Klimek, A. Niemczyk; wkład własny: s. 43–47.
 45. The Role of Congress Tourism in Krakow in Years 2008–2009, “Encontros Científicos – Tourism & Management Studies” 2011, Vol. 1, special issue: Book of Proceedings of The International Conference on Tourism & Management Studies – Algarve 2011, ed. J.A.C. Santos, F.P. Ribeiro, P. Águas, K. Torkingtons, Universidade do Algarve – ESGHT, Faro (Portugalia) 2011, r. I, s. 12–22 (ISSN: 1646-24081; ISSN: 2182-8466); współautorzy: J. Berbeka, K. Borodako, K. Klimek, A. Niemczyk; wkład własny: s. 15–18. [link]
 46. Muzeum Auschwitz-Birkenau jako komponent wartości pobytu turystycznego w Krakowie (w latach 2008–2010) [w:] Turystyka martyrologiczna w Polsce na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, red. J. Berbeka, Proksenia, Kraków 2012, r. III, s. 85–105 (ISBN: 978-83-60789-43-8).
 47. Partnership in the Management of Tourism Destination Area Through Customer Value – Concept, Types And Rules of Operation [w:] Regional Management: Theory, Practice and Development, ed. Š. Hittmár, Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina, Institute of Management by University of Zilina, Zilina 2012, r. 38, s. 215–219 (ISBN: 978-80-544-0558-2).
 48. Tendencies in the meeting industry in Krakow in years 2008–2011 [w:] Knowledge Economy Society. Dilemmas of the Contemporary Management, red. A. Malina, R. Oczkowska, T. Rojek, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2012, część I, r. 8, s. 107–123 (ISBN: 978-83-62511-07-5); współautorzy: J. Berbeka, K. Borodako, K. Klimek, A. Niemczyk; wkład własny: s. 113–118.
 49. A visit to the Museum Auschwitz-Birkenau as an element of tourist stay in Krakow (in the years 2008–2011) [w:] Martyrology Tourism – Polish Perspective, red. J. Berbeka, Proksenia, Kraków 2013, r. V, s. 101-114 (ISBN: 978-83-60789-45-2).
 50. Socio-demographic determinants of tourists’ susceptibility to word-of-mouth marketing (on the example of tourists visiting Cracow) [w:] Proceedings in Conference of Informatics and Management Sciences ICTIC 2013, ed. K. Matiaško, A. Lieskovský, M. Mokryš, EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, Zilina 2013, część II, r. 5, s. 119-124 (ISBN: 978-80-554-0648-0; ISSN: 1339-231X). [link]
 51. Managing a customer’s expectations in tourism as a determinant of their satisfaction,[w:] Marketing Trends in Theory and Practice, ed. Š. Hittmár et al., Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina, Institute of Management by University of Zilina, Zilina 2013, część IV, r. 8, s. 140-143 (ISBN: 978-80-544-0737-1).
 52. Orientacja na kluczowych klientów – paradygmat w zarządzaniu obszarem recepcji turystycznej we współczesnych warunkach rynkowych [w:] Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, red. R. Pawlusiński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 2013, część I, r. 18, s. 207-214 (ISBN 978-83-88424-96-0).
 53. Poziom i struktura ruchu turystycznego w Krakowie w latach 2008-2011 [w:] Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie, red. J. Berbeka J., Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013, r. 3, część 5, s. 127-138 (ISBN: 978-83-62511-67-9). [link]
 54. Kibice vs inni odwiedzający Kraków w czasie Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 [w:] Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie, red. J. Berbeka J., Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013, r. 5, część 2, s. 220-239 (ISBN: 978-83-62511-67-9). [link]
Skrypty:
 1. Zastosowanie marketingu mix na rynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, s. 1–84 (ISBN: 978-83-7252-392-1).
Artykuły naukowe:
 1. Potencjalne negatywne konsekwencje rozwoju międzynarodowego ruchu turystycznego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 579, Prace z zakresu konsumpcji, red. A. Szromnik, AE, Kraków 2002, s. 87–104 (ISSN: 0208-7944) – publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 1725 (dawniej „Zeszyty Naukowe – prace z różnych dyscyplin”) – 9 pkt. [link]
 2. Atrakcyjność turystyczna obszaru jako kategoria ekonomiczna. Istota, struktura i metody pomiaru, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 612, Prace z zakresu konsumpcji, red. J.W. Wiktor, AE, Kraków 2002, s. 61–76 (ISSN: 0208-7944) – publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 1725 (dawniej „Zeszyty Naukowe – prace z różnych dyscyplin”) – 9 pkt. [link]
 3. Walory turystyczne – istota i funkcje. Próba klasyfikacji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 621, Prace z zakresu konsumpcji, red. J.W. Wiktor, AE, Kraków 2003, s. 73–87 (ISSN: 0208-7944) – publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 1725 (dawniej „Zeszyty Naukowe – prace z różnych dyscyplin”) – 9 pkt. [link]
 4. Zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej Polski w układzie przestrzennym (próba pomiaru), „Problemy Turystyki”, Instytut Turystyki, Warszawa 2003, nr 1–4, s. 31–48 (ISSN: 0138-0478) – publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 1142 – 2 pkt.
 5. Wewnętrzne wyznaczniki aktywności turystycznej Polaków, „Problemy Turystyki”, Instytut Turystyki, Warszawa 2004, nr 3–4, s. 15–32 (ISSN: 0138-0478) – publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 1142 – 2 pkt.
 6. Produkt turystyczny i wyznaczniki jego atrakcyjności, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 697, Prace z zakresu konsumpcji, red. C. Bywalec, AE, Kraków 2005, s. 71–84 (ISSN: 0208-7944) – publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 1725 (dawniej „Zeszyty Naukowe – prace z różnych dyscyplin”) – 9 pkt. [link]
 7. Zachowania uczestników turystyki kongresowej (na podstawie wyników badań ruchu turystycznego w Krakowie), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 704, Prace z zakresu turystyki, red. C. Bywalec, AE, Kraków 2006, s. 37–55 (ISSN: 0208-7944) – publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 1725 (dawniej „Zeszyty Naukowe – prace z różnych dyscyplin”) – 9 pkt. [link]
 8. Segmentacja rynku polskich turystów z punktu widzenia przesłanek wyboru destynacji w kraju (w oparciu o wyniki badań ankietowych), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 716, Prace z zakresu konsumpcji, red. C. Bywalec, AE, Kraków 2006, s. 75–92 (ISSN: 0208-7944) – publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 1725 (dawniej „Zeszyty Naukowe – prace z różnych dyscyplin”) – 9 pkt. [link]
 9. Wykorzystanie koncepcji marketingu partnerskiego przez obszar recepcji turystycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2007, nr 473, seria: Ekonomiczne Problemy Usług nr 12: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. W kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, tom II, s. 200–207 (ISSN: 1640-6818, ISSN: 1230-364X) – publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 1740 – 9 pkt.
 10. Konsumpcja turystycznych usług noclegowych w Krakowie w 2004 roku, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 742, Prace z zakresu konsumpcji, red. C. Bywalec, Wydawnictwo Naukowe AE, Kraków 2007, s. 81–98 (ISSN: 0208-7944) – publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 1725 (dawniej „Zeszyty Naukowe – prace z różnych dyscyplin”) – 9 pkt. [link]
 11. Preferencje turystów przyjeżdżających do Krakowa w zakresie wyboru środka transportu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 761, Prace z zakresu turystyki, red. D. Surówka-Marszałek, Wydawnictwo Naukowe UEK, Kraków 2007, s. 25–44 (ISSN: 0208-7944) – publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 1725 (dawniej „Zeszyty Naukowe – prace z różnych dyscyplin”) – 9 pkt. [link]
 12. Rozpoznawalność marki wyrobów regionalnych i tradycyjnych a ich nabywalność – na przykładzie przysmaków z Małopolski wpisanych na polską Listę Produktów Tradycyjnych, Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, WSTiR, Warszawa 2008, tom 7, s. 248–264 (ISSN: 1731-6626) – publikacja w polskim czasopiśmie recenzowanym nie ujętym w wykazie – 1 pkt.
 13. Wizerunek marki „Kraków” wśród brytyjskich turystów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 511, seria: Ekonomiczne Problemy Usług nr 26: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Specyfika marki we współczesnej gospodarce, red. G. Rosa, A. Smalec, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2008, s. 335–342 (ISSN: 1640-6818, ISSN: 1896-382X) – publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 1740 – 9 pkt.
 14. Warunki rozwoju turystyki etnicznej w Krakowie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 788, Prace z zakresu turystyki, red. D. Surówka-Marszałek, Wydawnictwo UEK, Kraków 2008, s. 57–74 (ISSN: 0208-7944) – publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 1725 (dawniej „Zeszyty Naukowe – prace z różnych dyscyplin”) – 9 pkt. [link]
 15. Promocja szeptana jako realne i potencjalne źródło informacji o obszarze recepcji turystycznej (na przykładzie Krakowa), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 50: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 246–252 (ISBN: 978-83-7011-964-5, PL ISSN: 1899-3192); współautor A. Niemczyk; wkład własny: s. 249–251; publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 1093 – 9 pkt. [link]
 16. Wyzwania dla sektora usług turystycznych wobec zmian postrzegania ich jakości (na przykładzie miasta Krakowa), „Handel Wewnętrzny” nr specjalny: Szanse i wyzwania dla sektora usług i handlu w Polsce, red. U. Kłosiewicz-Górecka, B. Słomińska, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa maj 2009, s. 90–102 (ISSN: 0438-5403) – publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 575 – 9 pkt.
 17. Partnerstwo w kreowaniu wartości produktu turystycznego obszaru recepcji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 558, seria: Ekonomiczne Problemy Usług nr 41: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu, red. G. Rosa, A. Smalec, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2009, s. 555–562 (ISSN: 1640-6818, ISSN: 1896-382X) – publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 1740 – 9 pkt [link]
 18. Wartość produktu turystycznego Krakowa dla gości biznesowych (na podstawie wyników badań ruchu turystycznego), „Handel Wewnętrzny” nr specjalny: Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów, red. J. Witek, E. Marszałek, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa listopad 2009, s. 115–123 (ISSN: 0438-5403) – publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 575 – 9 pkt.
 19. Szacowanie wielkości rozmiarów ruchu turystycznego w m. Krakowie w latach 2006–2007 (na podstawie badań ankietowych), „Handel Wewnętrzny” nr specjalny: Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów, red. J. Witek, E. Marszałek, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa listopad 2009, s. 57–69 (ISSN: 0438-5403); współautorzy: K. Borkowski, L. Mazanek, A. Wilkońska, T. Grabiński; wkład własny: s. 57, 61, 68; publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 575 – 9 pkt.
 20. Potencjał turystyczny Krakowa w zakresie przemysłu grupowych spotkań biznesowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 591, seria: Ekonomiczne Problemy Usług nr 53: Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2010, s. 625–636 (ISSN: 1640-6818, ISSN: 1896-382X) – publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 1740 – 9 pkt. [link]
 21. Innowacyjne wykorzystanie obiektów poprzemysłowych elementem konkurencyjności obszarów recepcji (na przykładzie Łodzi), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 596, seria: Ekonomiczne Problemy Usług nr 56: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie, red. G. Rosa, A. Smalec, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2010, s. 75–87 (ISSN: 1640-6818, ISSN: 1896-382X) – publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 1740 – 9 pkt. [link]
 22. Specyfika zachowań młodych Polaków na rynku turystycznym (na podstawie wyników badań własnych), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 609, seria: Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 16: Tendencje zachowań konsumenckich na regionalnym rynku, red. E. Rudawska, J. Perenc, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2010, s. 171–182 (ISSN: 1640-6818, ISSN: 1509-0507) – publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 1744 – 6 pkt. [link]
 23. Uczestnictwo w targach turystycznych jako czynnik aktywizacji obszarów recepcji, „Acta Scientiarum Polonorum”, seria: „Oeconomia” 2010, nr 9(4), s. 345–355 (ISSN: 1644-0757); współautor A. Niemczyk; wkład własny: s. 349–354; publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 51 – 9 pkt. [link]
 24. Lojalność turystów wobec obszaru recepcji (na przykładzie wyników badań ruchu turystycznego w Krakowie), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 825, Prace z zakresu turystyki, red. D. Surówka-Marszałek, Wydawnictwo UEK, Kraków 2010, s. 21–37 (ISSN: 0208-7944) – publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 1725 (dawniej „Zeszyty Naukowe – prace z różnych dyscyplin”) – 9 pkt. [link]
 25. Kraków miastem kongresów – stan obecny i perspektywy rozwoju (na przykładzie badań turystyki MICE w 2008 r.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 626, seria: Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 15: Instrumenty, strategie i wyzwania w przyciąganiu kongresów do miast niebędących stolicami, red. B. Meyer, A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2011, s. 7–19 (ISSN: 1640-6818, ISSN: 1644-0501); współautorzy: J. Berbeka, K. Borodako, K. Klimek, A. Niemczyk; wkład własny: s. 9–14; publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 1739 – 6 pkt [link]
 26. Targi turystyczne jako nośnik korzyści dla klienta-turysty, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 157: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Naukowe UE we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 937–948 (ISBN: 978-83-7695-124-9, PL ISSN: 1899-3192) – publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 1093 – 9 pkt.
 27. Turystyka polskich seniorów na tle wybranych krajów Europy Zachodniej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 660, seria: Ekonomiczne Problemy Usług nr 72: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów – trendy i kierunki zmian, red. G. Rosa, A. Smalec, I. Ostrowska, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2011, s. 627–641 (ISSN: 1640-6818, ISSN: 1896-382X) – publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 1740 – 9 pkt. [link]
 28. Metody analizy wartości klienta dla obszaru recepcji turystycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 857, Prace z zakresu turystyki, red. D. Surówka-Marszałek, A. Sokołowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011, s. 5–21 (ISSN: 1898-6447) – publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 1725 (dawniej „Zeszyty Naukowe – prace z różnych dyscyplin”) – 9 pkt. [link]
 29. Podróże turystyczne Polek (na podstawie wyników badania ankietowego), Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 50, red. A. Burlita, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2011, s. 103–115 (ISSN: 1732-324X); współautor A. Niemczyk; wkład własny: s. 107–113; publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 1420 – 6 pkt.
 30. The Changes of Meeting Industry in Krakow in Global Crise’s Context, “Tourism & Management Studies” 2011, ed. J.A.C. Santos, M.C. Santos, Vol. 7, s. 149–157, University of Algarve School of Management, Hospitality and Tourism, Faro (Portugalia) (ISSN: 1646-2408; ISSN: 2182-8466); współautorzy: K. Borodako, J. Berbeka, K. Klimek, A. Niemczyk; wkład własny: s. 152–154, 156; publikacja w recezowanym czasopiśmie naukowym w języku angielskim w wydawnictwie zagranicznym – 2 pkt. [link]
 31. Rola wydawnictw promocyjnych jako źródła informacji w turystyce wczoraj i dziś, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” zeszyt nr 23: Społeczeństwo informacyjne – regionalne aspekty rozwoju, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów 2011, s. 243–256 (ISSN: 1898-5084, ISBN: 978-83-7338-726-3) – publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 868 – 6 pkt. [link]
 32. Aktywność rekreacyjna-sportowo odwiedzających Małopolskę. Wyniki badań empirycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 689, seria: Ekonomiczne Problemy Usług nr 78: Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji, red. P. Niedzielski, J. Witek, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2011, s. 459–485 (ISSN: 1640-6818, ISSN: 1896-382X); współautor A. Niemczyk; wkład własny: s. 464–483; publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 1740 – 9 pkt. [link]
 33. Ruch turystyczny w Krakowie generatorem popytu na wycieczki do Oświęcimia-Brzezinki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 698, seria: Ekonomiczne Problemy Usług nr 83: Popyt turystyczny. Uwarunkowania, red. J. Buko, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2012, s. 237–250 (ISSN: 1640-6818, ISSN: 1896-382X) – publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 1758 – 6 pkt. [link]
 34. Europejska młodzież jako konsumenci na współczesnym rynku turystycznym, „Handel Wewnętrzny”, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa maj-czerwiec 2012, tom I: Zachowania konsumenckie – badania, uwarunkowania, różnice, red. E. Rudawska, E. Frąckiewicz, s. 453–463 (ISSN: 0438-5403) – publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 558 – 6 pkt.
 35. Wartość usług turystycznych dla klienta jako instrument budowania jego lojalności wobec obszaru recepcji turystycznej (na przykładzie Krakowa), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 709, seria: Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 23: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Strategie marketingowe miast i regionów, red. G. Rosa, A. Smalec, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2012, s. 201–216 (ISSN: 1640-6818, ISSN: 1509-0507) – publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 1805 – 5 pkt. [link]
 36. Lojalność odwiedzających wyzwaniem dla obszaru recepcji turystycznej w obecnych warunkach rynkowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 258: Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy funkcjonowania rynku turystycznego, red. A. Rapacz, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 24–34 (ISBN: 978-83-7695-281-5, PL ISSN: 1899-3192) – publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 1119 – 7 pkt.
 37. Kryzys XXI wieku a zmiany w popycie na usługi turystyczne (na przykładzie Krakowa), Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej nr 35, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2012, s. 92–105 (ISSN: 1428-1457); współautor A. Niemczyk; wkład własny: s. 98–103; publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B nowego wykazu ministerstwa poz. 1695 – 4 pkt. [link]
 38. Znaczenie targów dla polskiej branży gastronomicznej na początku XXI stulecia, Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nr 236: Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych. Gastronomia i zachowania nabywców, red. Z. Waśkowski, M. Sznajder, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, s. 98-109 (ISSN: 1689-7374; ISBN: 978-83-7417-731-3); współautor A. Niemczyk; wkład własny: s. publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B nowego wykazu ministerstwa poz. 1831 – 6 pkt.
 39. The Analysis of Incentive Travel in Krakow in 2008–2009, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 890, seria: Zarządzanie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012, s. 105-122 (ISSN: 1898-6447); współautorzy: J. Berbeka, K. Borodako, K. Klimek, A. Niemczyk; wkład własny: s. 111-115; publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 1790 – 6 pkt.
 40. Organizacja wydarzeń kulturalnych jako wyraz przedsiębiorczości władz lokalnych w dziedzinie turystyki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 724, seria: Ekonomiczne Problemy Usług nr 97: Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu, tom I: Polityka wsparcia i kreowania przedsiębiorczości, red. J. Witek, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2012, s. 183-198 (ISSN: 1640-6818, ISSN: 1896-382X) – publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 1758 – 6 pkt. [link]
 41. Kryzys gospodarczy a ewolucja marki Kraków w opinii hiszpańskich turystów, Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu nr 1/2013, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków 2013 (red. M. Bednarczyk), s. 51-61 (ISSN: 1643-5494) – publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 1693 – 8 pkt. [link]
 42. Turystyka miejska Francuzów na przykładzie Krakowa, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, seria: Studia Ekonomiczne nr 147: Turystyka miejska. Prawidłowości i determinanty rozwoju, red. nauk. T. Żabińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 117-132 (ISSN 2083-8611) – publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 1430 – 7 pkt. [link]
 43. Rola lokalnych społeczności w kształtowaniu zadowolenia i lojalności turystów na przykładzie Krakowa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 775, seria: Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 30: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Orientacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych, red. nauk. A. Smalec, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2013, s. 515-530 (ISSN: 1640-6818, ISSN: 1509-0507) – publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 1805 – 5 pkt. [link]
 44. Targi jako platforma bezpośredniej komunikacji branżowej (w świetle opinii zwiedzających Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2012), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 304: Gospodarka turystyczna w regionie. Rynek turystyczny – współczesne trendy, problemy i perspektywy jego rozwoju, red. nauk. A. Rapacz, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 283-290 (ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-366-3); współautor A. Niemczyk; wkład własny: s. 283-285, 288-289; publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 1699 – 7 pkt.
 45. Długość pobytu na obszarze recepcji jako wyznacznik zachowań konsumentów-turystów (na przykładzie badań ruchu turystycznego w Krakowie), „Handel Wewnętrzny” 2013, nr 4: Rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing, t. 1: Temporalne aspekty zachowań konsumentów, red. nauk. A. Burlita, K. Błoński, s. 143-154 (ISSN: 0438-5403) – publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 749 – 7 pkt.
 46. Dochód jako determinanta uczestnictwa w turystyce mieszkańców wybranych krajów Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 807, seria: Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 3 (27): Krajowy i międzynarodowy rynek turystyczny, red. B. Meyer, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2014, s. 277-293 (ISSN: 1640-6818, ISSN: 1644-0507) – publikacja w czasopiśmie polskim wyróżnionym w części B wykazu ministerstwa poz. 2572 – 9 pkt. [link]
Opracowania badawcze opublikowane:
 1. Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2003. Raport końcowy, zespół: R. Seweryn, M. Pociecha, L. Mazanek, A. Wilkońska, M. Grzywa, pod kierunkiem K. Borkowskiego, konsultacja naukowa A. Nowakowska, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2003, s. 106, ISSN: 2299-2863 oraz publikacja w Internecie: www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=19949 www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html (ISSN online: 2299-2871); wkład własny: s. 9-12, 32-52, 81.
 2. Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2003. Raport końcowy, zespół: R. Seweryn, M. Pociecha, A. Gut-Mostowy, L. Mazanek, M. Grzywa, pod kierunkiem K. Borkowskiego, konsultacja naukowa A. Nowakowska, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2003, s. 72 (publikacja także w Internecie: www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html); wkład własny: s. 11-13, 32-48, 69.
 3. Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2004. Raport końcowy, zespół: T. Grabiński, R. Seweryn, A. Gut-Mostowy, L. Mazanek, A. Wilkońska, pod kierunkiem K. Borkowskiego, konsultacja naukowa A. Nowakowska, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2004, s. 105, ISSN: 2299-2863 oraz publikacja w Internecie: www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=19949 www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html (ISSN online: 2299-2871); wkład własny: s. 16-19, 49-63.
 4. Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2004. Raport końcowy, zespół: T. Grabiński, R. Seweryn, A. Gut-Mostowy, L. Mazanek, A. Wilkońska, A. Chuchrowska-Tupta (koordynator MOT), pod kierunkiem K. Borkowskiego, konsultacja naukowa A. Nowakowska, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2004, s. 122 (publikacja także w Internecie: www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html); wkład własny: s. 26-28, 60-77.
 5. Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2005. Raport końcowy, zespół: T. Grabiński, R. Seweryn, A. Gut-Mostowy, L. Mazanek, A. Wilkońska, J. Kobus, pod kierunkiem K. Borkowskiego, konsultacja naukowa A. Nowakowska, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2005, s. 174, ISSN: 2299-2863 oraz publikacja w Internecie: www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=19949 www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html (ISSN online: 2299-2871); wkład własny: s. 30-34, 84-104, 158-172.
 6. Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2005. Raport końcowy, zespół: T. Grabiński, R. Seweryn, A. Gut-Mostowy, L. Mazanek, A. Wilkońska, pod kierunkiem K. Borkowskiego, konsultacja naukowa A. Nowakowska, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2005, s. 157 (publikacja także w Internecie: www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html); wkład własny: s. 9-16, 25-27, 40-41, 51-78.
 7. Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2006. Raport końcowy, zespół: T. Grabiński, R. Seweryn, A. Gut-Mostowy, L. Mazanek, A. Wilkońska, pod kierunkiem K. Borkowskiego, konsultacja naukowa A. Nowakowska, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2006, s. 131, ISSN: 2299-2863 oraz publikacja w Internecie: www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=19949 www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html (ISSN online: 2299-2871); wkład własny: s. 34-36, 71-96.
 8. Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2006. Raport końcowy, zespół: T. Grabiński, R. Seweryn, A. Gut-Mostowy, L. Mazanek, A. Wilkońska, pod kierunkiem K. Borkowskiego, konsultacja naukowa A. Nowakowska, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2006, s. 116 (publikacja w Internecie www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html); wkład własny: s. 37-39, 43-44, 49-65, 75-91; 95-97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111-112, 114-116.
 9. Ruch turystyczny w Krakowie w 2008 roku. Raport końcowy, T. Grabiński, K. Borkowski, R. Seweryn, A. Wilkońska, L. Mazanek, konsultacja naukowa L. Kozioł, A. Nowakowska, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2008, s. 159, ISSN: 2299-2863 oraz publikacja w Internecie: www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=19949 www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html (ISSN online: 2299-2871); wkład własny: s. 31-33, 73-97, 131, 143-147, 148-156.
 10. Ruch turystyczny w Łodzi w 2008 roku. Raport końcowy, T. Grabiński, K. Borkowski, R. Seweryn, A. Wilkońska, L. Mazanek, konsultacja naukowa L. Kozioł, A. Nowakowska, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2009, s. 145 (publikacja także w Internecie: www.rotwl.pl/dokumenty/BRT_lodz_2008.pdf); wkład własny: s. 30-33, 48-58, 136.
 11. Ruch turystyczny w województwie łódzkim w 2008 roku. Raport końcowy, T. Grabiński, K. Borkowski, R. Seweryn, A. Wilkońska, L. Mazanek, konsultacja naukowa L. Kozioł, A. Nowakowska, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2009, s. 156 (publikacja także w Internecie: www.rotwl.pl/dokumenty/BRT_woj_lodzkie_2008.pdf ); wkład własny: s. 30-33, 49-60, 122.
 12. Ruch turystyczny w Krakowie w 2009 roku. Raport końcowy, T. Grabiński, K. Borkowski, R. Seweryn, A. Wilkońska, L. Mazanek, konsultacja naukowa L. Kozioł, A. Nowakowska, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2009, s. 170, ISSN: 2299-2863 oraz publikacja w Internecie: www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=19949 www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html (ISSN online: 2299-2871); wkład własny: s. 30-33, 81-105, 137-138, 142-161.
 13. Ruch turystyczny w Małopolsce w 2009 roku. Raport końcowy, T. Grabiński, K. Borkowski, R. Seweryn, A. Wilkońska, L. Mazanek, konsultacja naukowa L. Kozioł, A. Nowakowska, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2009, s. 217 (publikacja także w Internecie: http://www.malopolskie.pl/Pliki/2010/Ruch_tur_w_Malop2010.pdfwww.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html); wkład własny: s. 38-54, 69-79, 193, 199-206.
 14. Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008–2009. Gestorzy turystyki MICE. Raport końcowy, J. Berbeka, K. Borodako, K. Klimek, A. Niemczyk, R. Seweryn, rec. L. Rudnicki, konsultacja naukowa J. Sala, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, s. 160 (publikacja także w Internecie: http://www.poland-convention.pl/pl/service/statistics/meetings-&-events-statistics/fhttp://www.krakow.pl/ccb/pliki/RaportTurystykaMICEKrakow2009GE_w167.pdf); wkład własny: 73-89, 115-116, 122-125.
 15. Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008–2009. Profesjonalni Organizatorzy Konferencji i Kongresów (PCO). Raport końcowy, J. Berbeka, K. Borodako, K. Klimek, A. Niemczyk, R. Seweryn, rec. L. Rudnicki, konsultacja naukowa J. Sala, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, s. 119 (publikacja także w Internecie: http://www.krakow.pl/ccb/pliki/RaportTurystykaMICEKrakow2009PC_w162.pdf ); wkład własny: 57-68, 94-98, 102, 105.
 16. Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku. Raport końcowy, J. Berbeka, K. Borodako, K. Klimek, A. Niemczyk, R. Seweryn, rec. L. Rudnicki, konsultacja naukowa J. Sala, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, s. 119 (publikacja także w Internecie: http://storage.pot.potsite.pl/data/PDF/Raport_Krakow2010 http://archiwalny.krakow.pl/ccb/pliki/RaportTurystykaMICEKrakow2010.pdf ); wkład własny: 62-76, 110-112.
 17. Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku. Raport końcowy, T. Grabiński, K. Borkowski, R. Seweryn, A. Wilkońska, L. Mazanek, konsultacja naukowa L. Kozioł, A. Nowakowska, K. Kaganek, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2010, s. 182, ISSN: 2299-2863 oraz publikacja w Internecie: www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=19949, www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html (ISSN online: 2299-2871); wkład własny: s. 34-37, 89-110, 143-144, 150-173.
 18. Ruch turystyczny w Krakowie w 2011 roku. Raport końcowy, T. Grabiński, K. Borkowski, R. Seweryn, A. Wilkońska, L. Mazanek, konsultacja naukowa L. Kozioł, A. Nowakowska, K. Kaganek, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2011, s. 244, ISSN: 2299-2863 oraz publikacja w Internecie: www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=19949 www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html (ISSN online: 2299-2871); wkład własny: s. 41-46, 100-122, 172, 177, 198-199, 201-202, 207-208, 213-214, 216-217, 219-220, 222-232.
 19. Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. Raport końcowy, J. Berbeka, K. Borodako, K. Klimek, A. Niemczyk, R. Seweryn, rec. L. Rudnicki, konsultacja naukowa J. Sala, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 120 (publikacja także w Internecie: http://storage.pot.potsite.pl/data/PDF/Przemysl-spotkan-wKrakowie-w-2011r._raport_koncowy , http://www.krakow.pl/ccb/biuro_kongresow/5913,artykul,badania_przemyslu_spotkan.html ); wkład własny: s. 60-75, 112-114.
 20. Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. Profesjonalni Organizatorzy Konferencji i Kongresów (PCO). Raport końcowy, J. Berbeka, K. Borodako, K. Klimek, A. Niemczyk, R. Seweryn, rec. L. Rudnicki, konsultacja naukowa J. Sala, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 67 (publikacja także w Internecie: http://www.krakow.pl/ccb/biuro_kongresow/5913,artykul,badania_przemyslu_spotkan.html); wkład własny: s. 13-20, 23-26, 45-53, 67-67.
 21. Kraków miastem spotkań – w opinii europejskich ekspertów turystyki, J. Berbeka, K. Borodako, A. Niemczyk, R. Seweryn, konsultacja naukowa J. Sala, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 25 (publikacja także w Internecie: http://www.krakow.pl/ccb/biuro_kongresow/5913,artykul,badania_przemyslu_spotkan.html); wkład własny: s. 15-23.
 22. Ruch turystyczny w Krakowie w 2012 roku. Raport końcowy, T. Grabiński, K. Borkowski, R. Seweryn, A. Wilkońska, L. Mazanek, konsultacja naukowa L. Kozioł, A. Nowakowska, K. Kaganek, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2012, s. 237, ISSN: 2299-2863 oraz publikacja w Internecie: http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=58088 (ISSN online: 2299-2871); wkład własny: s. 40-46, 78-90.
 23. Ruch turystyczny w Krakowie w 2013 roku. Raport końcowy, T. Grabiński, K. Borkowski, R. Seweryn, A. Wilkońska, L. Mazanek, konsultacja naukowa L. Kozioł, A. Nowakowska, K. Kaganek, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2013, s. 199, ISSN: 2299-2863 oraz publikacja w Internecie: http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=58088 (ISSN online: 2299-2871); wkład własny: s. 40-45, 70-87, 141-160.
Opracowania badawcze nieopublikowane:
 1. współautor (J. Sala, R. Seweryn) raportu z badań statutowych nr 79/KT/1/2003/S/085 pt. Postawy i zachowania konsumentów na rynku turystycznym – czynniki determinujące aktywność turystyczną, kierownik: prof. UEK dr hab. J. Sala, AE w Krakowie, Kraków 2003, s. 35; wkład własny: s. 1–35.
 2. współautor (J. Sala, R. Seweryn, M. Kryczka-Habina, K. Borodako) raportu z badań statutowych nr: 90/KT/1/2005/S/262 pt. Ruch turystyczny a tendencje rozwoju bazy hotelowej w Krakowie w latach 1995–2004, kierownik: prof. UEK dr hab. J. Sala, AE w Krakowie, Kraków 2005, s. 111; wkład własny: r. 3. s. 54-68 oraz punkt 4.2.2. s. 86-107.
 3. współautor (J. Sala, R. Seweryn, K. Klimek, K. Borodako, M. Kryczka-Habina) raportu z badań statutowych nr: 87/KT/1/2006/S/345 pt. Rozwój ruchu turystycznego a potencjał przemysłu turystycznego Regionu Małopolski w latach 2000–2005, kierownik: prof. UEK dr hab. Józef Sala, AE w Krakowie, Kraków 2006, s. 207; wkład własny: r. III s. 98–130 oraz punkt 4.3.2. s. 155–175.
 4. współautor (J. Sala, J. Berbeka, K. Borodako, K. Klimek, A. Niemczyk, R. Seweryn) raportu z badań statutowych nr: 54/KT/1/2007/S/415 pt. Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna (na przykładzie Krakowa), kierownik: prof. UEK dr hab. Józef Sala, UEK w Krakowie, Kraków 2007, s. 203; wkład własny: r. V s. 143–172.
 5. współautor (K. Borkowski, T. Grabiński, L. Mazanek, R. Seweryn, A. Wilkońska) ekspertyzy sądowej w sprawie Wawel – Imos International S.A. przeciwko Wawel Hotel Development Sp. z o.o. (Sąd Okręgowy w Krakowie, Sąd Gospodarczy Wydział IX, Sygn. akt IX GC 722/04), Kraków 2007, s. 59 (wszystkie we współautorstwie).
 6. współautor (K. Borkowski, T. Grabiński, L. Mazanek, R. Seweryn, A. Wilkońska) raportu z badań statutowych AWF w Krakowie nr 217/ITiR/2007 nt.: Bramki ewidencyjne jako metoda szacowania wielkości ruchu turystycznego na podstawie badań ankietowych, kierownik: dr K. Borkowski, AWF w Krakowie, Kraków 2007, s. 54 (wszystkie we współautorstwie).
 7. współautor (K. Borkowski, T. Grabiński, L. Mazanek, R. Seweryn, A. Wilkońska), Strategia marketingowa „Doliny Karpia” – opracowanie na zlecenie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu ITACA – Improving Tourism Actions in Cadses Area – INTERREG III B CADSES, przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (nr 86/KF/2/2007/PZ/018), s. 51 (wszystkie we współautorstwie).
 8. współautor (K. Borkowski, T. Grabiński, L. Mazanek, R. Seweryn, A. Wilkońska), Analiza ruchu turystycznego i jego uwarunkowań w „Dolinie Karpia” – opracowanie na zlecenie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu ITACA – Improving Tourism Actions in Cadses Area – INTERREG III B CADSES, przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (nr 86/KF/2/2007/PZ/018), s. 72 (wszystkie we współautorstwie).
 9. współautor (J. Sala, J. Berbeka, K. Borodako, A. Niemczyk, R. Seweryn) raportu z badań statutowych nr: 12/KT/2/2008/S/429 pt. Kraków jako ośrodek turystyki religijnej, kierownik: prof. UEK dr hab. J. Sala, UEK w Krakowie, Kraków 2008, s. 168; wkład własny: r. 5, s. 113–157.
 10. współautor (J. Sala, J. Berbeka, K. Borodako, K. Klimek, A. Niemczyk, R. Seweryn, M. Rudnicki, D. Ziarkowski) raportu z badań statutowych nr: 28/KT/2/2009/S/492 pt. Społeczno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa społeczeństwa polskiego w turystyce, kierownik: prof. UEK dr hab. J. Sala, UEK w Krakowie, Kraków 2009, s. 303; wkład własny: opracowanie ankiety, przeprowadzenie badań i statystyczna analiza wyników.
 11. współautor (J. Sala, J. Berbeka, K. Borodako, K. Klimek, A. Niemczyk, R. Seweryn, M. Rudnicki, D. Ziarkowski) raportu z badań statutowych nr: 35/KT/1/2010/S/548 pt. Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), kierownik: prof. UEK dr hab. J. Sala, UEK w Krakowie, Kraków 2010, s. 162; wkład własny: punkt 4.3. s. 58–70 oraz punkt 5.5. s. 88–106.
 12. współautor (J. Berbeka, Z. Borek, K. Borodako, K. Lipecki, A. Niemczyk, M. Rudnicki, J. Sala, R. Seweryn, D. Ziarkowski) raportu z badań statutowych nr: 167/KT/1/2011/S/648 pt. Turystyka martyrologiczna w Polsce (na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau), kierownik: prof. UEK dr hab. J. Berbeka; UEK w Krakowie, Kraków 2011, s. 247; wkład własny: r. III s. 97–120.
 13. współautor (J. Berbeka, Z. Borek, K. Borodako, K. Lipecki A. Niemczyk, M. Rudnicki, J. Sala, R. Seweryn, D. Ziarkowski,) raportu z badań statutowych nr: 18/KT/1/2012/018, pt. Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie, kierownik: prof. UEK dr hab. J. Berbeka; UEK w Krakowie, Kraków 2012, s. 252; wkład własny: statystyczna analiza wyników, punkt 3.4. s. 110–121 oraz punkt 5.2. s. 197-214.
 14. współautor (Karol Görner J. Berbeka, J. Sala, Z. Borek, K. Borodako, K. Lipecki A. Niemczyk, R. Seweryn, D. Ziarkowski, M. Rudnicki) raportu z badań statutowych nr: 071/WZ-KT/01/2013/S/3071, pt. Funkcjonowanie i ocena programu „Moje boisko Orlik 2012” (na terenie województwa małopolskiego), kierownik: prof. UEK dr hab. J. Berbeka; UEK w Krakowie, Kraków 2013, s. 210; wkład własny: współautor (J. Berbeka) punktu 6.3. s. 176–187.
Udział w konferencjach naukowych:
 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Kierunki rozwoju marketingu usług – teoria i praktyka”, Chrzanów 17.06.2002 r., Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Chrzanowie.
 2. Konferencja Naukowa nt. „Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej”, Łowicz 24-25.04.2003 r., Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu.
 3. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej”, Rzeszów 18-19.09.2003 r., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
 4. Gremium Ekspertów Turystyki – Ogólnopolska Konferencja nt. „Kierunki rozwoju badań naukowych w sferze turystyki w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej”, Poznań 24-26.09.2003 r., Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 5. III Konferencja Naukowa nt. „Gospodarka turystyczna w XXI wieku – szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej”, Dymaczewo 17-18.06.2004 r., Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Polskie hotelarstwo i gastronomia w Unii Europejskiej”, Gdańsk 9-10.09.2004 r., Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku oraz Polskie Zrzeszenie Hoteli w Warszawie.
 7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Turystyka religijno-pielgrzymkowa”, Gdańsk 8-9.09.2005 r., Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Polska Organizacja Turystyczna.
 8. Międzynarodowa Konferencja nt. „Turystyka w badaniach naukowych w Polsce i na świecie”, Kraków – Rzeszów 15-17.09.2005 r., Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
 9. Konferencja Naukowa nt. „Prace badawcze w turystyce”, Warszawa 30.05.2006 r., Departament Turystyki w Ministerstwie Gospodarki.
 10. III Gremium Ekspertów Turystyki – Konferencja Naukowo-Branżowa nt. „Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek – przestrzeń – przedsiębiorstwo”, Poznań 25-27.10.2006, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu oraz Forum Turystyki Regionów.
 11. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Gospodarka turystyczna a grupy interesu”, Warszawa 7-8.12.2006, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. W kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej”, Szczecin-Pogorzelica 8–9.10.2007, Uniwersytet Szczeciński.
 13. Konferencja Naukowa nt. „Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej”, Warszawa 12.11.2007, Ministerstwo Gospodarki oraz Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Gastronomia jako regionalny produkt turystyczny”, Spała 28-30.04.2008, Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie, Polska Organizacja Turystyczna oraz Instytut Turystyki w Warszawie.
 15. XXII Ogólnopolski Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji nt. „Współczesny marketing. Trendy – strategie – działania”, Kazimierz Dolny 8-10.09.2008, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 16. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia”, Gdańsk 18-19.09.2008, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.
 17. V Konferencja Naukowa nt. „Gospodarka turystyczna w XXI wieku – problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej”, Poznań – Dymaczewo Nowe 25-26.09.2008, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu.
 18. IV Gremium Ekspertów Turystyki – Konferencja Naukowo-Branżowa nt. „Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji”, Poznań 24-26.11.2008, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu oraz Forum Turystyki Regionów.
 19. Konferencja Naukowa nt. „Szanse i wyzwania dla sektora usług i handlu w Polsce”, Warszawa 15.12.2008, Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur.
 20. III Konferencja Naukowo – Branżowa nt. „Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca”, Wojanów 20-22.05.2009, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze.
 21. Konferencja Naukowa nt. „Regionalne badania konsumentów usług turystycznych”, Warszawa 24-25.11.2009, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polska Organizacja Turystyczna – prelegent zaproszony.
 22. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Stan i rozwój turystyki, rekreacji i sportu w województwie kujawsko-pomorskim”, Bydgoszcz 27.05.2010, Instytut Hotelarstwa i Gastronomii Wydziału Turystyki i Geografii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
 23. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym”, Kraków 21-23.09.2010, Katedra Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 24. IV Konferencja Naukowo-Branżowa nt. „Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo – Samorząd – Współpraca”, Szklarska Poręba 30.05-1.06.2011, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze.
 25. Seminarium Bolońskie nt. „Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia”, Kraków 16.06.2011, DG Edukacja i Kultura. Program „Uczenie się przez całe życie”, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
 26. X Europejskie Forum Turystyki 2011 nt. „Stymulowanie konkurencyjności w europejskim sektorze turystyki”, Kraków 5-7.10.2011, Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Komisja Europejska oraz Urząd Miasta Krakowa.
 27. Konferencja Naukowa nt. „Gospodarstwa domowe – konsumpcja a jakość życia”, Warszawa 12.01.2012, Szkoła Główna Handlowa, Katedra Poziomu Życia i Konsumpcji.
 28. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe nt. „Zarządzanie turystyką w sytuacji kryzysowej: Innowacje, edukacja, marka”, Kraków 30.05.2012, Katedra Zarządzania w Turystyce Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 29. Konferencja otwierająca projekt: „Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii”, Kraków 25.06.2012, Urząd Miasta Krakowa, Swiss Contribution – prelegent zaproszony.
 30. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych nt. „Współczesne uwarunkowania rozwoju turystyki”, Kraków 27-28.09.2012, Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 31. Warsztaty Szkoleniowo-Konsultacyjnych nt. „Upadający przemysł spotkań w Krakowie? Tak czy nie?”, Kraków 23-24.11.2012, Urząd Miasta Krakowa, Swiss Contribution – prelegent zaproszony.
 32. VI Gremium Ekspertów Turystyki – Konferencja Naukowo-Branżowa nt. „Wyzwania współczesnej polityki turystycznej”, Wrocław 29.11.2012-1.12.2012, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Forum Turystyki Regionów, Instytut Wspierania Turystyki.
 33. V Konferencja Naukowo-Branżowa nt. „Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo – Samorząd – Współpraca”, Karpacz 3-5.06.2013, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze.
 34. IV Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Turystyki Państwowych Szkół Wyższych nt. „Turystyka wobec zmian współczesnego świata”, Poznań 3-4.04.2014, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Turystyki oraz Polska Organizacja Turystyczna.
Wygłaszane referaty:
 1. Przyczyny wyboru miejsc docelowych a marketing w turystyce (na przykładzie wyników badań ankietowych) podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Kierunki rozwoju marketingu usług – teoria i praktyka”, Chrzanów 2002.
 2. Rozwój społeczno-gospodarczy poprzez zatrudnienie w turystyce a zadania samorządu terytorialnego podczas Konferencji Naukowej nt. „Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej”, Łowicz 2003.
 3. Kształtowanie strategii marketingu turystycznego regionu (gminy) a unijne zasady polityki regionalnej podczas II Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej”, Rzeszów 2003.
 4. Ekonomiczne i społeczno-psychologiczne determinanty zachowań turystycznych Polaków podczas Gremium Ekspertów Turystyki – Ogólnopolskiej Konferencji nt. „Kierunki rozwoju badań naukowych w sferze turystyki w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej”, Poznań 2003.
 5. Turystyka w oczach współczesnych Polaków (na podstawie wyników badań ankietowych) podczas III Konferencji Naukowej nt. „Gospodarka turystyczna w XXI wieku – szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej”, Dymaczewo 2004.
 6. Preferencje Polaków w zakresie wyboru obiektów turystycznej bazy noclegowej przy wyjazdach krajowych i zagranicznych (na podstawie wyników badań ankietowych) podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Polskie hotelarstwo i gastronomia w Unii Europejskiej”, Gdańsk 2004.
 7. Uczestnicy turystyki religijno-pielgrzymkowej w Krakowie (w oparciu o wyniki badań ruchu turystycznego) podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Turystyka religijno-pielgrzymkowa”, Gdańsk 2005.
 8. Turystyka kulturowa w przyjazdach do Krakowa (w oparciu o wyniki badań ruchu turystycznego) podczas Międzynarodowej Konferencji nt. „Turystyka w badaniach naukowych w Polsce i na świecie”, Kraków – Rzeszów 2005.
 9. Analiza systemowa strumienia ruchu turystycznego podczas Konferencji nt. „Prace badawcze w turystyce”, Warszawa 2006
 10. Turystyka rozrywkowa w Krakowie i warunki jej rozwoju podczas III Gremium Ekspertów Turystyki – Konferencji Naukowo-Branżowej nt. „Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek – przestrzeń – przedsiębiorstwo”, Poznań 2006.
 11. Stosunek cen do jakości oferty krakowskiej bazy noclegowej w opinii odwiedzających podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Gospodarka turystyczna a grupy interesu”, Warszawa 2006.
 12. Wartość usług dla turysty i możliwości jej budowania w obszarze recepcji turystycznej (w oparciu o opinie odwiedzających Kraków gości z krajów Unii Europejskiej) podczas Konferencji Naukowej nt. „Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej”, Warszawa 2007.
 13. Rozpoznawalność a nabywalność wyrobów wpisanych na polską Listę Produktów Tradycyjnych (na przykładzie przysmaków z Małopolski) podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Gastronomia jako regionalny produkt turystyczny”, Spała 2008.
 14. Satysfakcja turysty a jego lojalność wobec obszaru recepcji turystycznej (na podstawie wyników badań ruchu turystycznego w Krakowie) podczas XXII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji nt. „Współczesny marketing. Trendy – strategie – działania”, Kazimierz Dolny 2008.
 15. Turystyka aktywna w przyjazdach do Małopolski podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia”, Gdańsk 2008.
 16. Media w strukturze źródeł informacji o miejscu docelowym podróży (na przykładzie badań ruchu turystycznego w Krakowie) podczas V Konferencji Naukowej nt. „Gospodarka turystyczna w XXI wieku – problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej”, Poznań – Dymaczewo Nowe 2008.
 17. Mnożnik turystyczny w Polsce jako regionie Zjednoczonej Europy (próba pomiaru) podczas IV Gremium Turystyki – Konferencji Naukowo-Branżowej nt. „Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji”, Poznań 2008; współprelegent A. Niemczyk.
 18. Promocja szeptana jako realne i potencjalne źródło informacji o obszarze recepcji turystycznej (na przykładzie Krakowa) podczas III Konferencji Naukowo-Branżowej nt. „Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca”, Wojanów 2009; współprelegent A. Niemczyk.
 19. Istota zintegrowanych badań ruchu turystycznego oraz Doświadczenia wynikające z realizacji badań ruchu turystycznego w Krakowie i Małopolsce w latach 2003-2009 podczas Konferencji nt. „Regionalne badania konsumentów usług turystycznych”, Warszawa 2009 – prelegent zaproszony; współprelegent K. Borkowski. http://www.pot.gov.pl/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=1623&format=raw
 20. Targi turystyczne jako nośnik korzyści dla klienta-turysty podczas IV Konferencji Naukowo-Branżowej nt. „Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo – Samorząd – Współpraca”, Szklarska Poręba 2011.
 21. Wpływ turystyki na aktywizację gospodarki obszaru recepcji turystycznej – próby szacowania wysokości mnożnika turystycznego dla Polski i Małopolski podczas Konferencji otwierającej projekt: „Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii”, Kraków 2012; współprelegent A. Niemczyk..
 22. Kryzys gospodarczy a ewolucja marki „Kraków” w opinii hiszpańskich turystów podczas Międzynarodowego Sympozjum Naukowego nt. „Zarządzanie turystyką w sytuacji kryzysowej: Innowacje, edukacja, marka”, Kraków 2012.
 23. Orientacja na kluczowych klientów – paradygmat w zarządzaniu obszarem recepcji turystycznej we współczesnych warunkach rynkowych podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych nt. „Współczesne uwarunkowania rozwoju turystyki”, Kraków 2012.
 24. Mnożnikowe efekty z turystyki – istota i logika liczenia podczas Warsztatów Szkoleniowo-Konsultacyjnych nt. „Upadający przemysł spotkań w Krakowie? Tak czy nie?”, Kraków 23.11.2012; współprelegent A. Niemczyk.
 25. Pytania w badaniach ankietowych kluczem do sukcesu podczas Warsztatów Szkoleniowo-Konsultacyjnych nt. „Upadający przemysł spotkań w Krakowie? Tak czy nie?”, Kraków 23.11.2012; współprelegent A. Niemczyk.
 26. Uwarunkowania realizacji projektu „Badanie wpływu przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa” podczas Warsztatów Szkoleniowo-Konsultacyjnych nt. „Upadający przemysł spotkań w Krakowie? Tak czy nie?”, Kraków 24.11.2012; współprelegent A. Niemczyk.
 27. Lojalność odwiedzających wyzwaniem dla obszaru recepcji turystycznej w obecnych warunkach rynkowych podczas VI Gremium Ekspertów Turystyki – Konferencji Naukowo-Branżowej nt. „Wyzwania współczesnej polityki turystycznej”, Wrocław 2012.
 28. Targi jako platforma bezpośredniej komunikacji branżowej (w świetle opinii zwiedzających Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2012) podczas V Konferencji Naukowo-Branżowej nt. „Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo – Samorząd – Współpraca”, Karpacz 2013.
 29. Płeć w turystyce – determinanta ważna czy nieistotna podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Instytutów i Katedr Turystyki Państwowych Szkół Wyższych nt. „Turystyka wobec zmian współczesnego świata”, Poznań 2014.